Aura Light - Led rasveta | Klasična rasveta
Obaveštenje Aura Light - Led rasveta | Klasična rasveta
Obaveštenje Aura Light - Led rasveta | Klasična rasveta

Uslovi prodaje:

I. Uvod

1.1 Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke i montaže robe, kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima on line kupovine definisanim ovim Ugovorom.

1.2 Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe ugovora pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde, u ugovoru, navedene uslove.

1.3 Opšti uslovi prodaje – kupoprodajni ugovor je dostupan i može se zaključiti samo na srpskom jeziku.

II. Cene i načini plaćanja

2.1 Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u iznosu od 20 %. Cene za proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

2.2 Poručene proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete platiti na sledeće načine:

2.2.1 gotovinom ili platnim karticama u našoj prodavnici

2.2.2 plaćanjem preko računa

2.2.3 plaćanje pouzećem

 

2. Plaćanje preko računa

Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije.

3. Plaćanje pouzećem
Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate u gotovini prilikom isporuke neposredno dostavljaču kurirske službe.

III. Poručivanje i zaključivanje ugovora

3.1 Poručivanje robe "On line" se vrši putem sajta na način definisan u delu "Kako kupiti?" koji se nalazi na Početnoj strani. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

3.2 Poručivanje robe putem „On line“ prodavnice mogu vršiti fizička i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije

3.3 Pri poručivanju robe „On line“ molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem računaru i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na kompjuteru.

IV. Uslovi kupovine robe

4.1 Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da se na zvaničnom sajtu "Aura Light" d.o.o. www.auralight.rs (u daljem tekstu Prodavac) prethodno registruje. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na stranici "Registracija".

4.2 Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine i odrebe ugovora o prodaji

2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

3. da daje izričitu saglasnost da Aura Light d.o.o. može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o marketinškim aktivnostima (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i slično), sve uz obavezu zaštite podataka Kupaca  kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

V. Način, uslovi i rokovi isporuke

5.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od 3 ponuđena načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe. 

5.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice.U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Aura Light d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije.

5.3 Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.
Kupac je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar robe iz dostavnog vozila Kurirske službe. Primopredaja robe se vrši na mestu isporuke u vozilu kurirske službe.

5.4 Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije u roku od 7 - 10 radnih dana od momenta izvršene uplate, odnosno od potvrđivanja porudžbine za slučaj plaćanja pouzećem, od strane Kupca. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i preizme lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe. 

5.5 Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi fiskalni račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

5.6 Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca

5.7 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa Zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

5.8 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

VI. Saobraznost robe i reklamacije

6.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a ili telefonom. Naši kontakt podaci se nalaze na stranici "Kontakt".

6.2 Prodavac je odgovoran za evenutalnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke robe.  

6.3 Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

6.4 Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće niti popravkom niti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos. 

6.5 Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

6.6 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi  isključivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

VII. Ostali uslovi 

7.1   Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.

7.2 Na odnose nastale putem on line kupovine između Prodavca i Kupca se primnenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

7.3    Aura Light d.o.o. neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili treća lica usled:

1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda 

2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem

3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge on line prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Aura Light d.o.o.

7.4 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je Privredni sud u Kragujevcu.

VIII.  Vlasnička prava

8.1 Bilo koja upotreba ovog sajta ili opštih uslova prodaje Aura Light, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i  čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Aura Light d.o.o. je zabranjeno.